Công bố thông tin v/v lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán

Cập nhật: 21:36 | 16/07/2021

Công bố thông tin v/v lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công bố thông tin v/v lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 Xem

Công bố thông tin chấm dứt HĐLĐ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

Cập nhật: 13:55 | 06/07/2021

Thông tin chấm dứt HĐLĐ P.TGĐ Phạm Đình Nhật Cường 

CBTT chấm dứt HĐLĐ P.TGĐ Phạm Đình Nhật Cường Xem

Điều lệ và Quy chế công ty cổ phần xi măng Hà tiên 1 năm 2021

Cập nhật: 14:36 | 29/06/2021

Thông tin về điều lệ và Quy chế Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 2021 Xem
Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021 Xem
Quy chế ban kiểm soát công ty 2021 Xem
Quy chế hội đồng quản trị công ty 2021 Xem

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ năm 2021

Cập nhật: 09:36 | 29/06/2021

Thông tin Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 Xem
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 Xem

Công bố thông tin đề cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin đề cử thành viên HĐQT

Công bố thông tin đề cử thành viên HĐQT Xem(1MB)

Công bố thông tin địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021

Công bố thông tin địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2021 Xem(1MB)

Thông tin đại hội cổ đông năm 2021

 

Thông báo mời họp tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu giấy ủy quyền Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Thông báo đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 17/06/2021
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Xem Ngày đăng : 11/06/2021
Tờ trình v/v Danh sách ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 26/06/2021

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Xem(1MB)

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT Xem(1MB)

Công bố thông tin Kế hoạch sản xuât kinh doanh 2021

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin Kế hoạch sản xuât kinh doanh 2021

Công bố thông tin KHSXKD 2021 Xem(1MB)