Thông báo mời họp tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Chương trình ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Giấy ủy quyền Tổ chức, Cá nhân Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Giấy ủy quyền nhóm tổ chức Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Thông báo bầu cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Phiếu bầu cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT_nhóm Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Tài liệu họp DHDCD Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức Xem Ngày đăng : 09/11/2020
Quyết nghị 05/11/QN-HĐQT Xem Ngày đăng : 09/11/2020