Biểu mức thu phí & lệ phí áp dụng tại cảng công ty CP Xi măng Hà Tiên 1

Bảng niêm yết giá.

Quyết định ban hành quy định biểu mức thu phí & lệ phí áp dụng tại cảng TNPH. Xem(3MB)

Bảng kê khai mức giá áp dụng tại cảng TNPH. Xem(3MB)

Quyết định ban hành quy định biểu mức thu phí & lệ phí áp dụng tại cảng TNCR. Xem(3MB)

Bảng kê khai mức giá áp dụng tại cảng TNCR. Xem(3MB)