Clip quảng cáo sản phẩm xi măng Bền Sun Phát

VCHT phát quảng cáo sản phẩm xi măng Bền Sun Phát, bắt đầu từ ngày hôm nay (04/05/2020)

 

lịch phát sóng cụ thể:

Nguồn: Phòng Thị Trường XNTT (tháng 05/2020)